Kobieta w ciąży z mężczyzną, przytulają się, on ją całuje w głowę

Krosno

Interwencja wobec szpitala w Krośnie. Sukces.

Walczymy o dostępność porodów rodzinnych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia dostępności porodów rodzinnych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (dalej „Szpital”).

Fakt, że porody z osobą towarzyszącą zostały wznowione w dniu 15 lutego br. w wyżej wyszczególnionej jednostce leczniczej, stanowi bardzo dobrą wiadomość dla kobiet z Krosna i okolic. Jednakże warunki przyjęte w dokumencie „Zasady obowiązujące podczas porodów rodzinnych” (dalej „Zasady”) oznaczają niestety, iż porody rodzinne stają się bardziej przywilejem określonym w formie papierowej, a nie faktycznym otwarciem Szpitala na umożliwianie osobom towarzyszącym wspierania kobiet w czasie porodu. Brzmienie pkt. 4 Zasad nakłada bowiem obowiązek przeprowadzenia osobom towarzyszącym testu RT PCR na 72 godziny przed porodem albo testu antygenowego na 48 godzin przed porodem. Statystyka wskazuje, iż tylko około 5% kobiet rodzi w terminie, a co z tym związane 95% rodzących pacjentek zostaje pozbawianych lub zostaje im bardzo utrudnione korzystanie z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie przez Szpital restrykcji testowania osób towarzyszących w takim zakresie.

Zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii

COVID-19 w Polsce, opublikowane w dniu 15 lipca 2020 r., w jasny sposób wskazują, iż warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu nie jest wykonywanie testów, a jedynie wypełnienie w trakcie porodu ankiety epidemiologicznej, która w Szpitalu także jest przeprowadzana. Wymóg posiadania aktualnego testu u osoby towarzszącej widniał we wcześniejszych zaleceniach konsultantów. Po interwencji Fundacji Rodzić po Ludzku, która uznała ten zapis za niezgodny z prawem zalecenia uległy zmianie i wspomniany wymóg został usunięty z zaleceń. Konsekwencją kolejnej interwencji Fundacji było stworzenie zakładki na stronie www Ministerstwa Zdrowia „Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii” i jednoznaczne wskazanie przez ministerstwo, iż „Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno mieć miejsca.”

Powyższe stanowisko stanowi kontynuacje podjętej decyzji przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie porodów rodzinnych i nie zmieniło się od połowy zeszłego roku, a mianowicie, jak czytamy w piśmie sygnowanym przez Sekretarza Stanu Pana Waldemara Krasko do Rzecznika Praw Obywatelskich – pismo w załączeniu – „W powyższych zaleceniach zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz uaktualniono ankietę epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca rodzącej, będzie mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu.” W powyższej sprawie wypowiedział się także NFZ wskazując, iż „Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje za nieuzasadnione żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące.” (źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mz-rpo-test-na-covid-nie-jest-warunkiem-udzialu-w-porodzie-rodzinnym).

Rzecznik Praw Pacjenta także zajął stanowisko w sprawie podejmując interwencje w szpitalach, które wprowadziły odgórny nakaz posiadania wyników testów w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2 przez osoby towarzyszące przy porodzie rodzinnym wprost wskazując, że stanowi to praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów poprzez ograniczenie prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto, pragnę wskazać, iż w przypadku wydania przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji o uznaniu praktyki Szpitala w zakresie testowania za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, niepodjęcie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych określonych działań powoduje, że Rzecznik Praw Pacjenta nakłada w drodze decyzji zgodnie z art. 68 u.p.p. karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, iż pkt. 11 Zasad także stoi w sprzeczności z obecnie obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim, wydanymi w dniu 16 grudnia 2020 r. (tekst zalecenia w załączeniu do pisma). Zgodnie z treścią zaleceń nie ma przeszkód, aby ojciec dziecka mógł przebywać wraz ze swoim dzieckiem przez co najmniej dwie godziny po cesarskim cięciu. Negatywny wynik testu w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2 i w tym przypadku nie stanowi wymagania do spełnienia przez ojców.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana o podjęcie natychmiastowej interwencji w zakresie faktycznej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu porodów rodzinnych w Szpitalu oraz możliwości nieograniczonego wynikami testów kangurowania dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia przez swoich ojców.

1. Pismo Fundacji do szpitala – 22.03.2021 r.

2. Odpowiedź szpitala.

3. Pismo Fundacji – 22.04.2021 r.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: