Kobieta pochylona na łóżku szpitalnym z dłońmi naciskającymi na okolice krzyża

Bielsko Biała

Stajemy po stronie kobiet w Bielsku Białej!

Działamy na rzecz porodów rodzinny w szpitalu.

Kobiety w Bielsko-Białej wzięły sprawy w swoje ręce i aktywnie piszą do dyrektorów szpitali i Rzecznika Praw Pacjenta wnioski o wznowienie porodów rodzinnych. W całym mieście nie ma żadnego szpitala, który by to umożliwiał.

Pomagamy im  w tym: złożyłyśmy do wojewody śląskiego, wojewódzkiego konsultanta ds. perinatologii i dyrektora śląskiego oddziału NFZ wnioski o skontrolowanie dostępności porodów rodzinnych w mieście. O sprawie poinformowałyśmy również Rzecznika Praw Pacjenta.

Szanowna Pani Dyrektor,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”), która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, zwracam się do Pani o podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej dostępności porodów rodzinnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej  (dalej „Szpital”).

Fakt, że porody z osobą towarzyszącą zostały wznowione od 01 lipca br. w wyżej wyszczególnionej jednostce, stanowi bardzo dobrą wiadomość dla kobiet z Bielska – Białej i okolic.

Jednakże, warunki przyjęte na Państwa stronie www przedstawione w Aktualnościach (str.18) „Porody Rodzinne”  oznaczają niestety, iż porody rodzinne stały się bardziej przywilejem dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców, a nie faktycznym otwarciem Szpitala na umożliwianie wszystkim osobom towarzyszącym wspierania kobiet w czasie porodu.

Brzmienie pkt 1.1 oraz 1.2 zasad organizacyjnych przewiduje bowiem, iż kobiecie w trakcie porodu może towarzyszyć:

1. ozdrowieniec (do 180 dni od uzyskania wyniku dodatniego PCR w kierunku SARS-CoV-2), przy czym musi on okazać certyfikat ozdrowienia i dodatni wynik testu PCR lub antygenowego w kierunku SARS CoV-2,

2. osoba zaszczepiona 14 dni po drugiej dawce szczepionki dwudawkowej lub 14 dni po szczepionce jednodawkowej, przy czym musi okazać potwierdzenie zaszczepienia przeciw COVID-19 lub unijny certyfikat COVID.

Część rodzących pacjentek zostaje tym samym pozbawianych lub zostaje im bardzo utrudnione korzystanie z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie przez Szpital w/w restrykcji. Tym samym, do czynienia mamy z naruszeniem ugruntowanego konstytucyjnie prawa dostępu do opieki zdrowotnej dla każdej kobiety ciężarnej bez bezpodstawnej dyskryminacji.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID – 19 w Polsce, które były aktualizowane w dniu 16 września br.  w jasny sposób wskazują warunki jakie musi spełniać osoba bliska, aby móc uczestniczyć w porodzie rodzinnym. Koniecznym jest wypełnienie, przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej. Ponadto, osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki. W treści zaleceń wskazane zostało także, iż rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.

Powyższe jest także spójne ze stanowiskiem NFZ, jednoznacznie potwierdzającym, iż osoba towarzysząca ma prawo uczestniczyć w porodzie rodzinnym mimo epidemii COVID-19, przy czym nie sposób w tym miejscu pominąć faktu, iż Prezes NFZ już w 2020 r. przeznaczył dodatkowe środki finansowe dla świadczeniodawców na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Bezsprzecznie zatem udział osoby bliskiej w porodzie rodzinnym nie może być warunkowany faktem bycia ozdrowieńcem, nie może być uzależniony od poddania się szczepieniu, jak również wykonania testów w kierunku COVID-19. Podstawą kwalifikacji osoby uczestniczącej w porodzie rodzinnym powinna być ankieta epidemiologiczna, w której osoba ta wskazuje czy miała styczność z osobą zakażoną czy też nie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w aktualnym stanie prawnym  szczepienia przeciwko COVID-19 są szczepieniami dobrowolnymi i bezpłatnymi. Biorąc pod uwagę powyższe, nie mogą być one wymagane tak samo jak obowiązkowe szczepienia ochronne. Wirus SARS-CoV-2 nie jest jedną z chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych . Jednocześnie żadne przepisy nie regulują zakresu świadczeń, które byłyby dedykowane wyłącznie dla osób zaszczepionych przeciwko COVID – 19. Nie zostały także wydane żadne zalecenia czy też wytyczne w niniejszym zakresie.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, praktyka warunkowania możliwości udziału w porodzie rodzinnym od faktu bycia ozdrowieńcem, czy też od zaszczepienia się przeciwko COVID – 19  może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów poprzez ograniczenie prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Prawdą jest, iż Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dopuszcza możliwość ograniczenia praw pacjenta, nie zezwala jednak na całkowite wyłączenie możliwości korzystania z poszczególnych praw. Kierownicy i personel podmiotów leczniczych powinni starać się znaleźć takie rozwiązania, które umożliwią rodzącej korzystanie ze wsparcia osoby bliskiej.

Pragnę wskazać, iż w przypadku wydania przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji o uznaniu danej praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, niepodjęcie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych określonych działań może spowodować nałożenie przez Rzecznika Praw Pacjenta w drodze decyzji zgodnie z art. 68 u.p.p. kary pieniężnej do wysokości 500 000 złotych.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani z wnioskiem o podjęcie natychmiastowej interwencji w zakresie faktycznej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu porodów rodzinnych w Szpitalu oraz zmianę postanowień zawartych na Państwa stronie www. 

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • logo EOG

fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: