Kobieta pochylona na łóżku szpitalnym z dłońmi naciskającymi na okolice krzyża

Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka – interweniujemy ws. porodów rodzinnych

Działamy na rzecz dostępności porodów rodzinnych w Rawie Mazowieckiej. Zwróciliśmy się do dyrekcji szpitala z wnioskiem o podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej dostępności porodów rodzinnych w SPZOZ im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

 

Szanowna Pani Dyrektorko,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, zwracam się do Pani z wnioskiem o podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej dostępności porodów rodzinnych w SPZOZ im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej (dalej „Szpital”).

Fakt, że porody z osobą towarzyszącą są dostępne w wyżej wyszczególnionej jednostce leczniczej stanowi bardzo dobrą wiadomość dla kobiet z Rawy Mazowieckiej i okolic. Przeczytałam także na Państwa na stronie na FB, iż otworzyła Pani  punkt wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą – to bardzo dobry kierunek działań na rzecz poprawny sytuacji ofiar przemocy domowej.

Niniejszym kieruję do Pani prośbę o zmianę obowiązkowego warunku uczestniczenia w porodzie rodzinnym, jakim jest przeprowadzenie przez osobę towarzyszącą na jej własny koszt testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 ważnego do 3 dni od momentu pobra¬nia wymazu. Powyższe oznacza niestety, iż porody rodzinne stają się bardziej przywilejem dla osób zamożnych, a nie faktycznym otwarciem Szpitala na umożliwianie wszystkim osobom towarzyszącym wspierania kobiet w czasie porodu. Jak wskazali Państwo na stronie www w zakładce „Wracają porody rodzinne” koszt takiego testu wykonanego w Szpitalu wynosi kwotę w wysokości 100 zł, a czas oczekiwania na jego wynik wynosi około 40 min. Oznacza to, że część rodzących pacjentek zostaje tym samym pozbawianych lub zostaje im bardzo utrudnione korzystanie z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, opublikowane w dniu 16 września 2021 r. (ostatnia aktualizacja ), w jasny sposób wskazują, iż warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu nie jest bycie zaszczepionym czy ozdrowieńcem, jak również wykonywanie testów, a jedynie wypełnienie ankiety epidemiologicznej. Wymóg posiadania aktualnego testu u osoby towarzszącej widniał we wcześniejszych zaleceniach konsultantów. Po interwencji Fundacji Rodzić po Ludzku, która uznała ten zapis za niezgodny z prawem zalecenia w połowie zeszłego roku uległy zmianie i wspomniany wymóg został usunięty. Konsekwencją kolejnej interwencji Fundacji było stworzenie zakładki na stronie www Ministerstwa Zdrowia „Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii” i  jednoznaczne wskazanie przez ministerstwo, iż „Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno mieć miejsca.”

Powyższe stanowisko stanowi kontynuacje podjętej decyzji przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie porodów rodzinnych i nie zmieniło się od połowy zeszłego roku, a mianowicie, jak czytamy w piśmie sygnowanym przez Sekretarza Stanu Pana Waldemara Krasko do Rzecznika Praw Obywatelskich – „W powyższych zaleceniach zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz uaktualniono ankietę epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca rodzącej, będzie mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu.” W powyższej sprawie wypowiedział się także NFZ wskazując, iż „Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje za nieuzasadnione żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące.”

Rzecznik Praw Pacjenta także zajął stanowisko w sprawie podejmując interwencje w szpitalach, które wprowadziły odgórny nakaz posiadania wyników testów w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2 przez osoby towarzyszące przy porodzie rodzinnym wprost wskazując, że stanowi to praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów poprzez ograniczenie prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto, pragnę wskazać, iż w przypadku wydania przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji o uznaniu praktyki Szpitala w zakresie testowania za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, niepodjęcie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych określonych działań powoduje, że Rzecznik Praw Pacjenta nakłada w drodze decyzji zgodnie z art. 68  u.p.p. karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.

Wnoszę także o zmianę regulaminu porodów rodzinnych w zakresie nakładania na osobę bliską rodzącej obowiązku posiadania na jej własny koszt środków ochronnych (jednorazowego fartucha oraz maski).

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 104/2020/DSOZ, wydanym w dniu 8 lipca 2020 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazane zostały przez NFZ dodatkowe środki finansowe na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym. Jak zostało wskazane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia „środki te powinny być wykorzystane na zorganizowanie i zapewnienie pacjentom świadczeń medycznych w bezpiecznych warunkach, m.in. na środki ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu. Szacowany wzrost wyceny grup dedykowanych porodom wyniesie ok. 100 zł. ” W związku z powyższym składam w imieniu Fundacji wniosek, aby wymagane przez Szpital środki ochronne, wskazane powyżej, były gwarantowane przez Szpital, a co z tym związane osoby bliskie towarzyszące w trakcie porodu rodzącej były zwolnione z jakichkolwiek obciążeń finansowych związanych z organizacją środków ochronnych wymaganych przez Szpital w trakcie porodu rodzinnego.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana z wnioskiem o podjęcie natychmiastowej interwencji  w celu zapewnienia kobietom faktycznej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu porodów rodzinnych w Szpitalu poprzez zmianę wymagań dotyczących wykazania przez osobę towarzyszącą negatywnego wyniku testu antygenowego w kierunku COVID-19 wykonanego na jej własny koszt oraz zagwarantowania przez Szpital osobie bliskiej odpowiednich środków ochronnych.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • Iceland Liechtenstein Norway

Czytaj także: