Statut

STATUT FUNDACJI
pod nazwą
RODZIĆ PO LUDZKU

(tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą „Rodzić po Ludzku” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

 • Ładę Bobrowską – Drozdę
 • Annabellę Otffinowską
 • Agatę Weronikę Teleżyńską
 • Piotra Wojciecha Pacewicza
 • Monikę Annę Staszewską

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4 przed asesorem notarialnym Sławomirem Strojnym zastępcą notariusza Marka Barnickiego, w dniu 26.03.1996r / Repetorium A nr 1975/96 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (tj. Dz.U.46/1991 poz.203) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

§ 6

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 

§ 7

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. ochrony i promocji zdrowia,
  2. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  4. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  5. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  7. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Celem Fundacji jest poprawa poziomu opieki perinatalnej oraz warunków panujących w placówkach położniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci ze względu na ich szczególną sytuację życiową.

 

§ 9

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:

  1. prowadzenie rzecznictwa na rzecz ochrony interesów kobiet i rodzin w opiece okołoporodowej i na rynku pracy,
  2. monitorowanie działalności instytucji publicznych oraz placówek świadczących usługi z zakresu opieki okołoporodowej,
  3. monitorowanie przestrzegania praw i wolności człowieka oraz udzielanie pomocy prawnej i edukację w zakresie praw kobiet i praw pacjenta w opiece okołoporodowej i na rynku pracy,
  4. prowadzenie banku informacji o warunkach opieki nad matką i dzieckiem, panujących w poszczególnych placówkach położniczych, szkołach rodzenia oraz poradniach laktacyjnych na terenie kraju,
  5. organizowanie konkursów na najlepszą placówkę położniczą, szkołę rodzenia oraz poradnię laktacyjną w kraju,
  6. prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń i konferencji przeznaczonych dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla osób zajmujących się edukacją i opieką okołoporodową, w tym prowadzących szkoły rodzenia,
  7. prowadzenie poradnictwa i edukacji dotyczących okresu okołoporodowego oraz aktywności zawodowej kobiet,
  8. wydawanie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki okresu okołoporodowego,
  9. prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia dotyczących okresu okołoporodowego,
  10. przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dzieci w okresie okołoporodowym,
  11. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości położnych oraz innych osób zajmujących się opieką okołoporodową,
  12. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia dla potrzeb placówek położniczych,
  13. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
  14. działania na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych i metodologicznych w zakresie opieki okołoporodowej, które funkcjonują w Unii Europejskiej,
  15. prowadzenie innych działań służących poprawie jakości opieki okołoporodowej w kraju.

 

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 11

 1. Dla zapewnienia realizacji swoich celów Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza jest działalnością odrębną od działalności statutowej.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  1. działalność związana z produkcją i sprzedaż artykułów przeznaczonych dla kobiet w okresie okołoporodowym oraz dla placówek i osób zajmujących się edukacją i opieką okołoporodową,
   działalność reklamowa,
  2. wydawanie książek,
   pozostała działalność wydawnicza,
  3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  4. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  5. działalność związana z projekcją filmów,
  6. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 5. Przedmiot działalności gospodarczej, o którym mowa w ust.2 nie narusza przepisów ustaw, które uzależniają podjęcie działalności gospodarczej od uprzedniego uzyskania koncesji lub zezwolenia odpowiedniego organu.

 

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.500 zł.(słownie: dwa tysiące pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. subwencji osób prawnych,
  3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  4. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
  5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  6. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
  7. odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.

 

§ 15

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 3.000 zł. (słownie: trzech tysięcy złotych), lub gdy idzie o osoby zagraniczne w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartość 3.000 USD (słownie: trzech tysięcy dolarów) uzyskają tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

 

§ 18

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

 

§ 19

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
  2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

 

§ 20

 1. Rada składa się od 3 do 21 członków powołanych przez Fundatorów.
 2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady powołuje Rada w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu członków Rady.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
 5. Rada Fundacji stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 6. Członkowie Rady:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 21

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę bądź z chwilą śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
  1. złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady,
  2. istotnego naruszenia postanowień statutu,
  3. niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok.
 3. Uchwała Rady, o której mowa w ust.2 zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu członków Rady. W głosowaniu nad uchwałą nie bierze udziału członek Rady, którego uchwała dotyczy.

 

§ 22

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 15 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcję pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji gdy brak jest takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.

 

§ 23

Regulamin pracy Rady uchwalają Fundatorzy.

 

§ 24

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Za wyjątkiem uchwał dotyczących zatwierdzania sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowania w sprawach osobowych, uchwały Rady mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego (w trybie obiegowym).
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie uchwały Rady zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 25

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

 

§ 26

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

 

§ 27

 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. Do kompetencji Rady należy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją,
  3. powoływanie, odwoływanie i zatrudnianie członków Zarządu,
  4. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  5. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  6. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
  7. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
  9. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  10. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

 

§ 28

Do czasu zarejestrowania Fundacji kompetencje Rady wykonują Fundatorzy.

 

§ 29

 1. Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę.
 2. Prezes Zarządu jest wybierany przez Zarząd spośród jego członków.
 3. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 30

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Zarządu.
 2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
  1. złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
  2. niepełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  3. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  4. działania na szkodę Fundacji,
  5. naruszenia postanowień statutu Fundacji.

 

§ 31

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.

 

§ 32

 1. Zarząd:
  1. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
  2. sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie,
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  5. ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagrodzenia oraz wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
  7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.

 

§ 33

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 34

 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

 

§ 35

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.

 

§ 36

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu.
 3. O terminie posiedzenia Zarządu, Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu i Radę co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności wypełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust.3 zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 37

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 3. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu.
 4. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Zarząd.
 5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 6. Zakres działalności zakładu Fundacji oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

§ 38

Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie realizacji celów Fundacji. Powinna ona także zapewniać utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

 

§ 39

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

 

§ 40

 1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada.
 2. Uchwała Rady – o której mowa w ust.1 – zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu członków Rady.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 41

 1. Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu członków Rady.

 

§ 42

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom – wskazanym przez Zarząd – których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 43

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu członków Rady.

 

§ 44

Fundacja sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej działalności. Sprawozdania te Fundacja przekazuje ministrowi właściwemu ze względu na cele Fundacji.

 

§ 45

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

FUNDATORZY FUNDACJI POD NAZWĄ
„RODZIĆ PO LUDZKU”

Łada Bobrowska – Drozda
Annabella Otffinowska
Agata Weronika Teleżyńska
Piotr Wojciech Pacewicz
Monika Anna Staszewska