Lekarz stojący ze skrzyżowanymi rękami ze stetoskoperm na szyji

Prawo do poufności

Stan prawny na dzień: 09.12.2021 r.

Prawo to jest ściśle powiązane z prawem pacjenta do domagania się przestrzegania jego prywatności. Prywatność jest pojęciem szerokim. Obejmuje życie prywatne, tajemnicę komunikowania się oraz wszelkie informacje, dotyczące danej osoby. Prawo do poufności dotyczy wszelkich faktów i informacji o stanie zdrowia oraz leczeniu. A także faktów z prywatnego, rodzinnego i zawodowego życia pacjenta.

Wyrazem poszanowania prawa do poufności jest obowiązek przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta tylko tym osobom, które zostały wskazane przez pacjenta. § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania stanowi, że w historii choroby pacjenta powinny znaleźć się dane personalne i kontaktowe osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych.

 

Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do ochrony tajemnicy lekarskiej?

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarantuje on każdemu obywatelowi osobiste prawo do ochrony życia prywatnego (art. 47), ochrony tajemnicy komunikowania się (art. 49), ochrony przed ujawnieniem informacji, dotyczących jego osoby (art.51). A także prawo do dostępu do dotyczących obywatela urzędowych dokumentów i zbioru danych ( art. 51 ust 3).
  2. Art. 13-14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zobowiązują one osoby wykonujące zawód medyczny do zachowania w tajemnicy informacji na temat pacjenta, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  3. Art. 23 kodeksu cywilnego uznaje sferę życia prywatnego za dobro osobiste.
  4. Art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Stanowią one, iż zarówno lekarz, jak i pielęgniarka oraz położna są obowiązani do zachowania tajemnicy.
  5. Art. 10 Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Stanowi on, iż każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego w zakresie informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

 

Odpowiednie regulacje w tym zakresie zawiera również Kodeks etyki lekarskiej, który w art. 23 stanowi, że lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Również Kodeks etyki pielęgniarki i położnej nakłada na personel w art. 4 obowiązek zachowania przez położną i pielęgniarkę w tajemnicy pewnych informacji.

Tajemnicą objęte są wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez personel medyczny w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od dochowania tajemnicy. Natomiast nie jest naruszeniem tajemnicy przekazanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innemu lekarzowi, jeżeli jest to niezbędne dla dalszego leczenia lub wydania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta.

Obowiązek poufności dotyczy także dokumentacji medycznej, co gwarantuje art. 23, 24 oraz 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym podmiot udzielający świadczeń zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej i może ją udostępniać jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie.

 


Czytaj także: