Matka przytula dziecko

Świadczenie rodzicielskie tzw. „kosiniakowe”

Stan prawny na dzień: 21.03.2022 r.

Świadczenie rodzicielskie to wsparcie dla rodziców, którzy nie mogą liczyć na zasiłek macierzyński.

Od początku 2016 r. studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko.

Szczegółowy krąg osób uprawnionych do tego świadczenia wymienia w art. 17c ustawa z dnia 28 listopada 2008 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615).

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

 

Zarówno posiadanie prawa do zasiłku macierzyńskiego jak i prawa do skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych) pozbawia możliwości pobierania świadczenia.

Jeżeli jedno z rodziców uprawnione jest do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z nich nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1.  rodzicielskiego,
 2. pielęgnacyjnego,
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 5. zasiłku dla opiekuna

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Gminy mają prawo do przyznawania własnych dodatkowych świadczeń. Jednostki samorządowe same ustalą uprawnionych oraz zasady przyznawania świadczeń. Środki mają pochodzić z ich budżetów.

Od momentu porodu rodzic ma 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma dopiero od momentu złożenia wniosku.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu.

Jeżeli w ciągu roku od urodzenia dziecka rodzice podejmą pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane, ale zostanie obniżone o połowę (takie same zasady obowiązują przy urlopach rodzicielskich).


Czytaj także: