kobiety przy stole konferencyjnym

Projekt „Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej”

Od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2015 realizowałyśmy projekt „Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej” finansowany z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu było doprowadzenie do powstania w Ministerstwie Zdrowia interdyscyplinarnego Zespołu, który opracuje realny plan wdrażania Standardów Opieki Okołoporodowej, system monitorowania opieki w Polsce, a także przygotuje rekomendacje dla MZ dotyczące niezbędnych poprawek legislacyjnych oraz działań koniecznych do pełnego funkcjonowania SOO w Polsce.

W projekcie zaplanowane były działania rzecznicze związane z powołaniem Zespołu, interwencyjne wobec sytuacji naruszeń praw kobiet w opiece okołoporodowej, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej SOO.

Dlaczego reralizowałyśmy ten projekt?

Od 2011 roku w Polsce obowiązuje Rozrządzenie Ministra Zdrowia „W sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” (SOO) regulujące opiekę okołoporodową w Polsce. Rozporządzenie to oparte jest na prawach pacjenta, wzmacnia pozycje kobiety w systemie i wprowadza procedury medyczne oparte na medycynie opartej na dowodach naukowych.

Z przeprowadzonego przez Fundację w 2012 r. monitoringu wynika, że w większości szpitali nie podejmuje się prób jego wdrażania, a decydenci w ochronie zdrowia nie wprowadzili żadnych systemów kontrolnych i monitoringowych. Standardy Opieki Okołoporodowej istniały tylko na papierze, a kobiety nie mogły korzystać z przysługujących im praw. Warunkiem koniecznym do poprawy opieki okołoporodowej w Polsce, jest doprowadzenie do realnego działania SOO. Barierą do wprowadzenia SOO jest brak kontroli ze strony decydentów, brak konsekwencji wobec placówek, które naruszają zapisy SOO, a także mała świadomość samych beneficjentek o przysługujących im prawach

W ramach projektu:

  • odbyło się 35 spotkań z decydentami
  • opracowano analizę prawną dotyczącą kwestii powadzenia ciąży przez położna, wskazuje na konieczne zmiany legislacyjne
  • powołano Koalicję organizacji działających w obszarze zdrowia reprodukcyjnego, której celem jest działanie na rzecz wdrożenia SOO, do Koalicji przystąpiło 20 organizacji.
  • przeprowadzono monitoring dostępności do opieki ginekologicznej w ramach NFZ, który wykazał wiele nieprawidłowości związanych z informowaniem kobiet o przysługujących im świadczeniach w okresie ciąży, a także wskazał na zbyt długi czas oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza ginekologa
  • przeprowadzono kampanie informacyjną dla kobiet – powstały animacje, infografiki i radiówki dotyczące zapisów SOO, powstało ponad 35 artykułów merytorycznych dla kobiet i personelu medycznego
  • odbył się Tydzień Godnego Porodu – w całej Polsce w jednym tygodniu, w ponad 100 miejscach ok. 3000 osób wysłuchało wykładu/ prezentacji o SOO.

Co udało się osiągnąć?

Dzięki działaniom w projekcie został powołany Zespół w MZ, zawiązana została koalicja „Rodze – Mam Prawa”, która podjęła ze sobą współpracę, zaopiniowano 4 akty prawne prawnych, wiele uwag Fundacji zostało przyjętych, nawiązano współpracę z lokalnymi aktywistami działającymi na rzecz kobiet i dzieci i wiele tysięcy kobiet dowiedziało się, jakie prawa przysługują im w opiece okołporodowej.

Z działań w projekcie skorzystali: kobiety, ich bliskie osoby, urzędnicy MZ i NFZ, organizacje pozarządowe i lokalni aktywiści.

Dorobek naszego projektu

  • Analiza Prawna „Sprawowanie Opieki nad Kobietą w Ciąży Fizjologicznej”
  • Raport „Monitoring z dostępności do usług ginekologiczno – położniczych w ramach NFZ”

Kampania informacyjno – edukacyjna „Rodzę – Mam Prawa”

 

  • Powstało wiele artykułów merytorycznych

Przejdź do Wiedza o porodzie, Gdzierodzic.info/baza-wiedzy

 

 

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramch programu Obywatele dla Demokracji

  • Logo Obywatele dla demokracji

Czytaj także: