Okładka Raportu "Monitoring wdrażania nowych standardów okołoporodowych w wybranych placówkach położniczych województwa mazowieckiego"

Raport z monitoringu wdrażania nowych standardów okołoporodowych w wybranych placówkach położniczych województwa mazowieckiego”

Celem przeprowadzonego monitoringu było zbadanie, w jakim stopniu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem jest realizowane w oddziałach położniczych i neonatologicznych, a następnie zdiagnozowanie obszarów, w których proces ten napotyka na przeszkody lub bariery.

Celem monitoringu było także zidentyfikowanie i przedstawienie „dobrych praktyk” zaobserwowanych w oddziałach. Standardy te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. (z terminem wejścia w życie 8 kwietnia 2011 r.), a następnie znowelizowane (w celu dostosowania do nowych uregulowań prawnych) 20 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1100).

Monitoring dotyczył tych wytycznych standardów, które odnoszą się do praw pacjenta, podmiotowej roli kobiety w porodzie (respektowanie jej woli i potrzeb), procedur położniczych wynikających ze stosowania zasad EBM (Evidence Based Medicine, medycyna oparta na dowodach naukowych), takich jak pozycje wertykalne, strategie uśmierzania bólu, nieingerowanie w przebieg porodu bez widocznych wskazań medycznych, kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie.

Publikacja zrealizowana z środków otrzymanych od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu

  • Fundacja Batorego

Czytaj także: