Deklaracja Dostępności dla strony www.rodzicpoludzku.pl

Fundacja Rodzić po Ludzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Fundacji Rodzić po Ludzku.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Załączniki w formacie pdf. , doc itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Jednakże charakter działalności Fundacji, dokładniej informacje o interwencjach wymagają załączenia plików generowanych przez podmioty zewnętrzne. Fundacja nie jest zatem w stanie odpowiadać za ich dostępność.

Wyszukiwarka na stronie – narzędzie wykorzystane do ułatwienia wyszukań na stronie – wyszukiwanie w czasie rzeczywistym (Ajax) nie prezentuje treści w sposób dostępny, jednakże funkcjonalność wyszukiwania treści po kliknięciu przycisku szukaj jest prezentowana zgodnie z wymaganiami ustawy o dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Favicon Media.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Joanna Pietrusiewicz, kontakt@rodzicpoludzku.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8877876. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich