Regulamin strony

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.rodzicpoludzku.pl (dalej “strona internetowa”, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Rodzić po Ludzku (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000150773, NIP: 5261721250.
 2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Użytkownik/-czka zobowiązany/-a jest do przestrzegania regulaminu strony.
 4. Funkcjami strony internetowej www.rodzicpoludzku.pl są: dostarczanie informacji na temat celów i zasad działania Fundacji, informowanie o bieżącej działalności Fundacji, w tym interwencjach, szkoleniach i innych działaniach; propagowanie wiedzy na temat opieki okołoporodowej i prawa do dobrego porodu; stworzenie platformy umożliwiającej wspieranie działań Fundacji (zarówno finansowo, jak również w inny sposób); informowanie o petycjach organizowanych przez Fundacje i zasadach ich podpisywania.
 5. Fundacja nie sprzedaje swoich produktów przy wykorzystaniu strony internetowej.
 6. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
  Fundacja przetwarza dane osobowe użytkowników/czek zgodnie z Polityką Prywatności <link>
 7. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 8. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@rodzicpoludzku.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 9. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@rodzicpoludzku.pl).
 10. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Fundacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.rodzicpoludzku.pl/