Wolsztyn – Interweniujemy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Wolsztyn

Wolsztyn – Interweniujemy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Z inicjatywy Strażniczki Rodzić po Ludzku podjęłyśmy wraz z nią działania wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.  Z odpowiedzi kobiet w ankiecie „Głos matek” za lata 2022-24 i z punktacji placówki w opartym na wynikach ankiety Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku (zaledwie 57/100 punktów w kwietniu 2024), wynika, że wiele aspektów opieki w placówce wymaga poprawy. 

Jeśli uważasz, że takie działania są potrzebne, dołącz do nas! Zostań naszą Darczynią: https://rodzicpoludzku.pl/wspieram/

Wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań – kwiecień 2024

W kwietniu 2024 zwróciłyśmy się do placówki z wnioskiem o wprowadzenie zmian i podjęcie działań – pełna treść wniosku poniżej. W piśmie zawarłyśmy szczegółowy opis wyników ankiety „Głos matek” w poszczególnych obszarach oraz oczekiwane przez nas działania ze strony szpitala. Placówka powinna zwrócić szczególną uwagę i przekazać wyjaśnienia w kwestii:

 • realizacji prawa do kontaktu skóra do skóry w czasie porodu;
 • realizacji prawa do realizacji planu porodu;
 • występowania zachowań personelu niosących znamiona przemocy słownej (wyśmiewanie, krzyczenie, komentowanie wyglądu);

przestrzegania przez personel oddziału ginekologiczno-położniczego praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem praw związanych z szacunkiem i godnością kobiet, prawa do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń medycznych, komunikacji z pacjentkami.

Zawnioskowałyśmy o wprowadzenie rozwiązań mogących poprawić jakość opieki w placówce:

 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji i wiedzy o obowiązujących przepisach prawnych (Standard Opieki Okołoporodowej);
 • zapewnienie kobietom formularza planu porodu;
 • zapewnienie personelowi medycznemu dostępu do wsparcia psychologicznego, korzystania ze stałej superwizji,
 • wystosowanie apelu lub innej formy zwrócenia uwagi personelu medycznego (np. materiały, broszury typu handout) na kwestie związane z komunikacją z pacjentami;
 • stworzenie własnego systemu zbierania informacji od pacjentek, ale co ważne również personelu placówki, który przewidywałby możliwość zapewnienia bezpieczeństwa osobom sygnalizującym nieprawidłowości lub wręcz zapewnienia im anonimowości.

Zadeklarowałyśmy chęć spotkania z przedstawicielami szpitala w placówce w celu przedstawienia im pełnego raportu z monitoringu „Głos matek” oraz przedyskutowania wniosków z monitoringu.

Odpowiedź szpitala na wniosek – maj 2024

Placówka odpowiedziała na wniosek w terminie. W odpowiedzi znalazły się ogólne odniesienia do poszczególnych punktów wniosku – pełna treść odpowiedzi w formacie pdf poniżej). Dyrektor szpitala zadeklarował, że:

 • personel podlega okresowym szkoleniom obejmującym m. in. prawa pacjenta, komunikację z pacjentami i ich bliskimi;
 • zatrudnieni są psycholodzy i funkcjonuje zespół ds. etyki, którego członkowie służą pracownikom pomocą w sytuacjach konfliktów i dylematów natury etycznej;
 • od lat prowadzone są anonimowe ankiety satysfakcji pacjentów i pracowników;
 • funkcjonuje system anonimowego zgłaszania zdarzeń niepożądanych;
 • placówka zapewnia formularz planu porodu;
 • uzyskiwana jest pisemna zgoda na nacięcie krocza i jest ono wykonywane jedynie w medycznie uzasadnionych przypadkach a nie rutynowo;
 • kontakt skóra do skóry trwający 2h jest standardem w placówce;
 • funkcjonuje przyszpitalna szkoła rodzenia;
 • szpital zapewnia ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe porodu;
 • wszystkie położne miały zapewnione szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki w położnictwie;
 • zostanie zwrócona szczególna uwaga na kwestie związane z komunikacją, kulturą osobistą personelu, sposobem zwracania się do pacjentów – w związku z przedstawionymi we wniosku wynikami ankiety „Głos matek”;


Z obserwacji personelu szpitala wynika, że „zdecydowana większość pacjentek jest zadowolona z opieki i poleca nasz szpital innym.  Powyższe znajduje odzwierciedlenie w utrzymującej się wysokiej (w stosunku do innych szpitali I stopnia referencyjnego) liczbie porodów w naszej placówce.”

W związku z tym, że Wasze odpowiedzi w ankiecie „Głos matek” nie odzwierciedlają stanu rzeczy opisanego przez placówkę, będziemy nadal monitorować sytuację w szpitalu i podejmować dalsze działania.

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskiem przesłanym do szpitala i odpowiedzią placówki.

 

Działanie w ramach projektu „Obywatelki na straży godnego porodu”. Dotację przyznała the Transatlantic Foundation w ramach projektu PROTEUS współfinansowanego przez Unię Europejską.