Logo EOG Fundacji Batorego Fundacji Dzieci i Młodzieży

Pozasądowe kroki prawne

Pozasądowe kroki prawne

1.    Skarga do Dyrekcji Szpitala
Możesz napisać skargę do Dyrekcji Szpitala, w której poinformujesz o zaistniałym zdarzeniu oraz wniesiesz o wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec personelu szpitala. Taka skarga nie musi mieć żadnej konkretnej formy. Opisz po prostu swoimi słowami, co się wydarzyło. Pamiętaj, żeby się podpisać. Dyrekcja Szpitala musi odpowiedzieć na Twoją skargę.

2.    Skarga do organów kontrolnych
To samo pismo, które wyślesz do Dyrekcji Szpitala, możesz skierować do organów, które dysponują odpowiednimi narzędziami kontrolnymi i mogą podjąć interwencję. Są to: organ nadrzędny nad Szpitalem/ właściciel Szpitala, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowy oraz Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, Krajowy oraz Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa i Położnictwa (szczegółowe informacje na temat konsultantów:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m0821&ms=82&ml=pl&mi=653&mx=0&ma=1652),Fundacja Rodzić po Ludzku.

3.    Skarga do rzecznika odpowiedzialności zawodowej
Przy Okręgowych Izbach Lekarskich oraz Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych działają rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, do których możesz złożyć skargę na postępowanie konkretnego lekarza bądź położnej. W skardze poinformuj o tym, co się wydarzyło. Jeśli rzecznik uzna za zasadne, będzie mógł wszcząć postępowanie wyjaśniające w danej sprawie. W jego wyniku, rzecznik może skierować do Sądu Lekarskiego lub Pielęgniarek i Położnych wniosek o ukaranie danej osoby.
Kontakt do rzecznika znajdziesz na stronach odpowiednich Okręgowych Izb z Twojego województwa.

4.    Wojewódzkie Komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadziła nowy, dodatkowy tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia błędów w sztuce medycznej. W założeniach postępowanie to ma być alternatywą dla, często długiego i kosztownego, procesu sądowego.
Podstawowym zadaniem komisji jest ustalanie, czy powstała szkoda (majątkowa lub niemajątkowa) jest następstwem tzw. zdarzenia medycznego.

Zdarzenie medyczne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie, to zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo jego śmierć, które są następstwem działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną w zakresie:
•    diagnozy, która spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe, przyczyniając się tym samym do rozwoju choroby;
•    leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
•    zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Istotne jest również to, że zdarzenie, o którym mowa, musi być skutkiem udzielania świadczeń  zdrowotnych w szpitalu. Do zadań komisji nie należy jednak np. ustalanie wysokości przyznanych świadczeń, czy orzekanie o winie personelu medycznego. Ponadto skarga może dotyczyć tylko naruszeń przepisów postępowania, a nie ustaleń merytorycznych.

W celu dochodzenia odszkodowania musisz złożyć wniosek we właściwiej, ze względu na siedzibę szpitala, komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. Wniosek można wnieść w terminie 1 roku od dnia, w którym składający dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub od dnia, w którym nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie przynoszące ww. skutki.
Sam wniosek jest dość sformalizowany i podlega opłacie w wysokości 200 zł. We wniosku to Ty przedstawisz propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Złożenie wniosku rozpoczyna etap postępowania toczący się przed wojewódzką komisją. Dokumenty przekazywane są kierownikowi podmiotu prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia. Podmioty te mają 30 dni na przedstawienie swojego stanowiska. Całe postępowanie powinno się teoretycznie zakończyć w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jeśli komisja wyda orzeczenie, że zdarzenie medyczne miało miejsce, ubezpieczyciel, z którym dany szpital zawarł umowę ubezpieczenia, za pośrednictwem komisji, składa wnioskodawcy, czyli Tobie, propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Może być ona równa z tym, co Ty proponowałaś we wniosku, ale nie musi. Możesz ją przyjąć lub nie. Jeśli dojdzie do zawarcia porozumienia przed komisją, nie można już z tą samą kwestią zwrócić się do sądu. Jeśli jednak nie porozumiecie się przed komisją, możesz dochodzić jeszcze roszczeń przed sądem powszechnym.

Szczegółowych informacji na temat Wojewódzkich Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zasad dokonywania wpłaty jak i wzorów wniosków szukaj na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, przy których działają komisje.

 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOGActive Citizens

 


Czytaj także: