Mężczyna obejmowany ramieniem przez kobietę

Porody rodzinne – działamy w NFZ

Działamy na rzecz dostępności do porodów rodzinnych w Polsce.

Szanowny Panie Prezesie,

działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej, zwracam się do Pana z wnioskiem:

o zajęcia stanowiska w sprawie możliwości wykorzystania przez szpitale części środków finansowych na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym otrzymanych od NFZ na wykonywanie przez placówki lecznicze testów PCR w kierunku COVID-19 lub testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 osobom bliskim uczestniczącym w porodach.

Nieustająco od momentu rozpoczęcia pandemii Fundacja otrzymuje informacje na temat obciążania kosztami wykonania wyżej wyszczególnionych testów u osób bliskich towarzyszących rodzącym. Przedstawienie negatywnego wyniku testu przez osoby bliskie stanowi często bezwzględny warunek uczestniczenia w porodzie wymagany przez szpitale. Kierownicy placówek leczniczych wskazują, iż nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z testowaniem, stąd koszty te muszą być ponoszone bezpośrednio przez osoby fizyczne.

Zgodnie z wydanym przez Pana zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ, w dniu 8 lipca 2020 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej „Zarządzenie”), przekazane zostały przez NFZ dodatkowe środki finansowe na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zgodnie z Pańskim stanowiskiem

środki te powinny być wykorzystane na zorganizowanie i zapewnienie pacjentom świadczeń medycznych w bezpiecznych warunkach, m.in. na środki ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu. Szacowany wzrost wyceny grup dedykowanych porodom wyniesie ok. 100 zł.

W wydanym przez Pana Zarządzeniu brakuje jednoznacznej informacji o tym, czy środki te można przeznaczyć na sfinansowanie testów, fakt ten może powodować, że szpitale w różny sposób interpretują powyższe zapisy wpływając negatywnie na dostęp do świadczeń w niektórych placówkach.

W związku z powyższym kieruję do Pana poniższe pytania wnosząc o przestawienie stanowiska w sprawie:

  1. Czy szpitale, w ramach środków dodatkowych na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym uzyskanych na podstawie Zarządzenia, są uprawnione przeznaczyć ich część na wykonywanie testów PCR w kierunku COVID-19 lub testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 osobom bliskim towarzyszącym przy porodach?
  2. Czy w przypadku uzyskania przez osobę bliską mającą uczestniczyć w porodzie pozytywnego wyniku testu PCR w kierunku COVID-19 lub pozytywnego wyniku testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 zrealizowanego na koszt szpitala, placówce leczniczej przysługiwać będzie zwrot kosztu wykonania takiego testu w ramach Zarządzenia, mimo faktycznego nie uczestniczenia takiej osoby w dalszej części porodu z uwagi na jej dyskwalifikacje, jako osoby polegającej obowiązkowej

Proszę o przedstawienie Pańskiego stanowiska w sprawie i przesłanie odpowiedzi na adres: fundacja@rodzicpoludzku.pl

z poważaniem

Joanna Pietrusiewicz


Czytaj także: