Standard Pracy Strażniczki

Standard Pracy Strażniczki

W dokumencie tym zawarłyśmy zasady, jakimi kierujemy się w naszej pracy na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Polsce w ramach projektu “Na Straży Rodzić po Ludzku”. Standard ma nam pomagać w podejmowaniu działań, ale także chronić nas jako jednostki i grupę oraz Fundację Rodzić po Ludzku przed możliwymi negatywnymi skutkami naszych działań.

 

 • Jesteśmy rzetelne

Posiadamy odpowiednią wiedzę do podejmowania działań. 

Znamy przepisy prawne obowiązujące w zakresie opieki okołoporodowej, znamy wyniki ankiet dotyczących placówki, którą się zajmujemy, weryfikujemy docierające do nas informacje, jeśli nie ma oficjalnych informacji z placówki dotyczących danego problemu, dążymy do ich pozyskania.

 

 • Działamy jawnie

Publikujemy informacje o naszych działaniach, interwencjach, przebiegu spotkań oraz efektach tych działań.

 

 • Korzystamy z dostępnych narzędzi

Posiadamy i rozbudowujemy według potrzeb bazę wzorów pism (wnioski, notatki ze spotkań itp.), korzystamy z danych zebranych przez Fundację za pomocą ankiety, w zależności od naszych możliwości, potrzeb i przyjętej strategii strażniczej także z informacji pozyskanych z rozmów z kobietami, personelem medycznym oraz forów internetowych, budujemy sieci kontaktów z sojusznikami, posługujemy się “Strategią strażniczą” opracowaną wg wzoru wraz z harmonogramem, na spotkaniach z władzami szpitala korzystamy z opracowanego scenariusza spotkania oraz FAQ. 

 

 • Działamy według planu

Ważnym elementem naszej pracy jest planowanie działań i postępowanie w wyznaczonych przez nas ramach ogólnych. Niezależnie od wybranej przez nas formy działań musi zostać opracowany harmonogram wpisujący się w następujący scenariusz:

 • opracowanie strategii działań;
 • rzetelne przygotowanie merytoryczne, które może zmienić początkową strategię;
 • podjęcie działania;
 • poinformowanie o działaniu opinii publicznej oraz grupy strażniczej, czas na świętowanie podjęcia działania / sukcesu;
 • ewaluacja działania w grupie strażniczej, w momencie, kiedy strażniczka przeprowadzająca działanie jest gotowa na ten etap, najpóźniej jednak przed kolejnym zjazdem strażniczym (jeśli między kolejnym zjazdem a interwencją jest mniej niż miesiąc sprawę należy rozważyć indywidualnie);
 • kontrola efektów działań na przykład realizacji postanowień podjętych na spotkaniu w placówce, w czasie zależnym od konkretnej sytuacji (horyzont czasowy zależy od deklaracji szpitala i założonych celów interwencji, sugerowany czas kontroli to pół roku lub rok, w uzasadnionych przypadkach kontrola może się odbyć później).

 

 • Nie działamy same

Strategię działania opracowujemy w porozumieniu z opiekunem. Jeśli mamy taką potrzebę, możemy zwrócić się o pomoc na etapie przygotowywania działania także do innej strażniczki. Pamiętamy, że ważnym etapem naszych działań jest ewaluacja każdego działania, w którą, w miarę swoich możliwości, angażują się pozostałe strażniczki. W spotkaniu w szpitalu, niezależnie od jego formy (np. w realu lub online), zawsze bierze udział strażniczka odpowiedzialna za interwencję oraz przynajmniej jedna osoba wspierająca ją, wsparcie przyjmuje formę ustaloną wcześniej przez osoby biorące udział w spotkaniu, osoba wspierająca zawsze musi być gotowa do prowadzenia zapisu spotkania, na wypadek, gdyby osoby biorące udział w spotkaniu wyraziły stanowczy sprzeciw wobec nagrywania spotkania w celu sporządzenia notatki (preferowana forma to nagranie spotkania, więcej w dokumencie “Scenariusz spotkania w szpitalu”).

 

 • Przestrzegamy standardu pracy oraz ustalonych w naszej grupie zasad komunikacji

Dla dobra nas jako jednostek, grupy oraz Fundacji Rodzić po Ludzku zobowiązujemy się do przestrzegania zasad tego standardu oraz zasad komunikacji w naszej grupie, które zostały opisane w „Kodeksie Komunikacji i Współpracy Strażniczek” . Niestosowanie się do zapisów zawartych w tych dokumentach może skutkować usunięciem z grona strażniczek, w przypadku rażących naruszeń zasad standardu pracy lub komunikacji usunięcie może się odbyć w trybie natychmiastowym.

 

 • Jesteśmy Głosem Matek

Niezależnie od tego jaką formę mają nasze działania i jaką pomoc oferujemy władzom placówek czy przedstawicielom zawodów medycznych, pamiętamy zawsze, że naszą misją jest działanie w imieniu rodzących i ich rodzin w celu poprawy opieki okołoporodowej w Polsce, a nie rozwiązywanie problemów podmiotów, instytucji czy środowisk zawodowych, z którymi w tym celu współpracujemy.