Regulamin Szkoleń Fundacji Rodzić po Ludzku

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja “Rodzić po Ludzku” (FRpL) z siedzibą przy ulicy Nowolipie 13/15 w Warszawie.

1.2. FRpL organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

1.3. FRpL organizuje szkolenia według ustalonej agendy, którą uczestnicy szkoleń otrzymują drogą pocztową lub mailową.

1.4. FRpL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników, która nie zapewniłaby sfinansowania się szkolenia lub z powodu innych zdarzeń losowych.

1.5. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie uczestników i w terminie 21 dni roboczych od momentu odwołania szkolenia zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez uczestnika konto.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia oraz zwrotu opłaty za szkolenie.

1.7. W przypadku zmiany terminu szkolenia organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia.

1.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

1.9. Adres email do kontaktów: fundacja@rodzicpoludzku.pl

 

2. Zasady uczestnictwa, zgłoszenie i odwołanie uczestnictwa w szkoleniu

2.1. Zgłoszenie na szkolenie zostaje przyjęte po przesłaniu przez uczestnika formularza zgłoszeniowego drogą pocztową, mailową lub na numer faxu (22) 887 78 76, 77, 78 w. 69 .

2.2. Osoby zakwalifikowane na szkolenie przesyłają potwierdzenie uczestnictwa wraz z opłatą za szkolenie.

2.3. Opłata dotyczy uczestnictwa na całym szkoleniu. Organizator przyjmuje jedynie pełną opłatę.

2.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mail lub fax do FRpL). Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 10% wpłaconej kwoty. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia opłata nie podlega zwrotowi.

2.5. Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia.

2.6. Uczestnik ma prawo do:
– uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programu szkolenia, terminu i miejsca konferencji,
– otrzymania od Organizatorów materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkolenia.

2.7. Koszt wyżywienia, pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.8. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

 

3. Ceny i warunki płatności

3.1. Na pobraną wpłatę FRpL wystawia fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

 

4. Warunki rekrutacji

4.1 Organizator ze względu na ograniczenia ilości osób w grupach zastrzega sobie prawo do rekrutacji, decyzja o odmowie przyjęcia na szkolenia nie podlega weryfikacji.

4.2 Rekrutacji dokonuje komisja powołana przez Koordynatora szkoleń.

4.3 Komisja rekrutacyjna nie musi ogłaszać kryterium rekrutacji

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami szkolenia oraz przesyłania informacji o działalności Fundacji.

5.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.

5.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

5.4. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2010 roku.

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.