Izba przyjęć, korytarz przed gabinetem

Puck

Interwencja ws. zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu Puckim

Działania na rzecz dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w Pucku.

 

Szanowna Pani Prezes,

W związku z otrzymywanymi przez Fundację Rodzić po Ludzku informacjami na temat zamknięcia w dniu 1 czerwca br. Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego  w Szpitalu Puckim sp. z o.o. (dalej „Szpital”), działając w oparciu o brzmienie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy, z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198, ze zm.), wnoszę o udzielenie informacji na temat: 

1. Kto podjął i na jakiej podstawie prawnej decyzję o zamknięciu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu?

2. Jaka jest przyczyna zamknięcia wyżej wyszczególnionych oddziałów w Szpitalu? 

3. Czy przed podjęciem przedmiotowej decyzji została przeprowadzona analiza wpływu zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu na prawo kobiet do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, zagwarantowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756) mających na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka? Jeżeli tak, proszę przedstawić treść analizy. Jeżeli nie, proszę uzasadnić dlaczego takowa nie została przeprowadzona przed podjęciem decyzji o zamknięciu wyżej wskazanych oddziałów? 

4. Czy przeprowadzone zostały w przedmiotowym zakresie konsultacje z pracownikami Szpitala, w tym przede wszystkim położnymi, lekarzami i innymi członkami zespołu medycznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu? Jeżeli tak, kiedy miały one miejsce i w jaki sposób zostały przeprowadzone? 

5. Czy zostały wydane opinie eksperckie na temat faktycznych skutków zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu oraz skali ryzyka mającego bezpośredni wpływ na życie i zdrowie kobiet w okresie okołoporodowym mieszkających przede wszystkim na Półwyspie Helskim oraz okolicach?  

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w województwie pomorskim związaną z niewystarczającą liczbą miejsc dla kobiet rodzących oraz dużymi odległościami, które kobiety z Półwyspu Helskiego są zmuszone pokonywać do najbliższego szpitala (średnio około 70 km), co wiąże się z dużym ryzykiem na stan zdrowia i życia kobiet oraz dzieci, Fundacja apeluje o przywrócenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu.

 

do wiadomości:

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

W związku z otrzymanym przez Fundację Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) pismem o sygn. Wyk.W.N.58/6904-330 pragnę podkreślić, iż wskazanie podstawy prawnej zawieszenia działalności oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Puckiego sp. z o.o. (dalej „Szpital”) stanowi wyłącznie odpowiedź na część pytania pierwszego zawartego we wniosku o ujawnienie informacji publicznej FRPL/173/2021/MG i nie przedstawia stanowiska Szpitala w sprawie Oddziału Neonatologicznego.

W związku z powyższym, działając w oparciu o brzmienie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy, z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198, ze zm.), wnoszę ponownie o udzielenie informacji na temat:

1. Kto podjął decyzję o wystąpieniu do wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody na zawieszenie działania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu?

2. Jaka jest przyczyna zawieszenia wyżej wyszczególnionych oddziałów w Szpitalu?

3. Proszę o przedstawienie wniosku Szpitala, który został wystosowany do wojewody o wyrażenie zgody na zawieszenie działania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego.

4. Proszę o przedstawienie decyzji administracyjnej wojewody w sprawie wniosku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

5. Czy przed podjęciem przedmiotowej decyzji została przeprowadzona analiza wpływu zawieszenia działania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu na prawo kobiet do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, zagwarantowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756) mających na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka? Jeżeli tak, proszę

przedstawić treść analizy. Jeżeli nie, proszę uzasadnić dlaczego takowa nie została przeprowadzona przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działania wyżej wskazanych oddziałów?

6. Czy przeprowadzone zostały w przedmiotowym zakresie konsultacje z pracownikami Szpitala, w tym przede wszystkim położnymi, lekarzami i innymi członkami zespołu medycznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu? Jeżeli tak, kiedy miały one miejsce, w jaki sposób zostały przeprowadzone oraz jakie było stanowisko personelu medycznego w sprawie?

7. Czy zostały wydane opinie eksperckie na temat faktycznych skutków zawieszenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu oraz skali ryzyka mającego bezpośredni wpływ na życie i zdrowie kobiet w okresie okołoporodowym mieszkających przede wszystkim na Półwyspie Helskim oraz okolicach?

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w województwie pomorskim związaną z niewystarczającą liczbą miejsc dla kobiet rodzących oraz dużymi odległościami, które kobiety z Półwyspu Helskiego są zmuszone pokonywać do najbliższego szpitala (średnio około 70 km), co wiąże się z dużym ryzykiem na stan zdrowia i życia kobiet oraz dzieci, Fundacja apeluje o przywrócenie działania Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w Szpitalu w trybie pilnym.

 

do wiadomości:

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: