Kobieta oparta o łóżko szpitalne, głowę ma ukrytą w ramionach.

Radomsko

Interwencja w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w związku z sytuacjami łamania prawa

 W związku z wpływającymi do Fundacji skargami od kobiet zdecydowałyśmy się podjąć działania interwencyjne, by polepszyć sytuację kobiet rodzących w Szpital Powiatowy w Radomsku

 

25.02.2021 r.

Wniosek o informacje publiczną do szpitala 

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) działając w oparciu o brzmienie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy, z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udzielenie informacji na temat:

I. Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z dnia 16 sierpnia 2018 r., w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756, dalej „Rozporządzenie”) osoba sprawująca opiekę nad kobietą rodzącą w II okresie porodu, opierając się na obserwacji zachowania rodzącej, jej odczuciach oraz wyniku badania położniczego wewnętrznego, współpracuje z rodzącą umożliwiając przyjęcie dogodnej dla niej pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wertykalnych?

II. Czy personel medyczny szpitala bierze udział w szkoleniach z komunikacji z pacjentkami, w szczególności pacjentkami oddziału ginekologiczno-położniczego? Jeżeli tak, to proszę wskazać z jaką częstotliwością takie szkolenia się odbywają (proszę wskazać okres także przed epidemią SARS-CoV-19)?

III. Czy personel szpitala jest cyklicznie szkolony z zakresu standardu okołoporodowego zawartego w Rozporządzeniu, w tym w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących szacunku prywatność rodzącej i jej poczucie intymności (poprzez np. zamykanie drzwi do sali porodowej w trakcie porodu) czy każdorazowo uzyskiwania zgody rodzącej na wykonanie zabiegów i badań (w tym w szczególności na założenie wkłucia)?

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: