Noworodek na rękach na czarnm tle

Poznań

Poznań, Szpital im. Karola Marcinkowskiego – interweniujemy ws. izolacji dzieci, braku realizacji standardu opieki okołoporodowej

Działamy na rzecz polepszenia opieki nad kobietami w szpitalu. Fundacja złożyła wniosek o zmianę procedur obowiązujących w Szpitalu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zaprzestanie systemowego naruszania praw pacjentów oraz przeszkolenie pracowników Szpitala w zakresie aktualnych wyników badań medycznych i standardów związanych z opieką nad kobietą i noworodkiem w okresie okołoporodowym

 

Szanowny Panie Profesorze,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej oraz prawa do godnego porodu w Polsce, zwracam się z wnioskiem o zrewidowanie procedur obowiązujących w Szpitalu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie opieki okołoporodowej.

Do Fundacji Rodzić po Ludzku regularnie napływają niepokojące sygnały dotyczące braku realizacji standardu opieki okołoporodowej w kierowanym przez Pana Szpitalu. Jedynie w 2021 r. otrzymałyśmy 7 skarg na zachowanie pracowników Szpitala i procedury w nim obowiązujące. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Dodatkowo, z ankiet zebranych przez Fundację wśród kobiet rodzących w Szpitalu wynika, że jedynie 4 na 10 kobiet zdecydowanie wybrałoby ten Szpital jeszcze raz, co może być alarmującym sygnałem od beneficjentek Pana szpitala . 

W związku z tym, że kierowany przez Pana Szpital jest jedną z największych i najlepiej wyposażonych w regionie, niepokój wzbudzają restrykcyjne procedury, które często są opresyjne wobec kobiet i ich rodzin.

Biorąc pod uwagę powyższe, składamy wniosek o:

I. Zmianę zasad odwiedzin w Oddziale Izolacyjnym Noworodka w czasie epidemii COVID-19   

w taki sposób, aby umożliwić stały i nieprzerwany kontakt rodziców z dzieckiem przebywającym na oddziale. Obecne zasady ograniczające możliwość kontaktu rodzica z dzieckiem do 8 godzin w tygodniu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Mając na uwadze wpływ stałego kontaktu z rodzicem na zdrowie dziecka, wnioskujemy o traktowanie rodziców dzieci przebywających w Oddziale Izolacyjnym Noworodka jako członków zespołu terapeutycznego i nie stosowanie do nich ograniczeń w zakresie przebywania na Oddziale charakterystycznych dla osób odwiedzających. 

 

II. Zmianę szczególnych ustaleń w zakresie odwiedzin w Oddziale Neonatologicznym w czasie epidemii COVID-19

Poprzez umożliwienie rodzicom stałego i nieprzerwanego przebywania z dziećmi pozostającymi na Oddziale Neonatologicznym. Szczególne zastrzeżenia budzi możliwość przebywania z dziećmi jedynie przez 6 godzin w tygodniu. Biorąc pod uwagę, aktualna sytuację epidemiologiczną nie ma przeszkód, aby dzieci przebywające na Oddziale Neonatologicznym miały zapewniony stały kontakt ze swoimi rodzicami. Dodatkowo, brakuje logicznego uzasadnienia dla ograniczenia możliwości przebywania dzieci z matką pozostającą w Szpitalu jedynie na czas karmienia. W takiej sytuacji, kierując się aktualnymi standardami w opiece okołoporodowej należałoby dążyć (biorąc pod uwagę stan zdrowia dziecka) do zapewnienia opieki matki nad dzieckiem w systemie rooming-in i zapewnienie stałej opieki matki nad jej dzieckiem, a nie tylko w czasie karmienia. 

 

III. Zagwarantowanie pełnego przestrzegania Standardów Opieki Okołoporodowej i poszanowania planów porodowych przygotowanych przez pacjentki w części oddziału przeznaczonej dla kobiet ciężarnych i położnic z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 i z podejrzeniem zakażenia COVID-19

Z informacji otrzymany przez Fundację wynika, że personel mający sprawować opiekę nad ciężarnymi i rodzącymi z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 odmawia respektowania planów porodów, wskazując że „na tym oddziale nie obowiązują plany porodów”. Na oddziale rodzące nie mają możliwości przyjmowania wertykalnych pozycji porodowych, nie dostępne są inne metody łagodzenia bólu niż paracetamol i opiaty. Pacjentki skarżą się również na brak poszanowania intymności i godności z uwagi przeprowadzanie badań ginekologicznych przy innych pacjentkach, poród przy otwartych drzwiach na korytarz jak również zalecenie kąpieli również przy otwartych drzwiach. Zwracamy również uwagę, że personel oddziału nie przedstawia się pacjentkom ani nie tłumaczy, jakie badania będą wykonywane.

Pacjentki skarżą się również, że personel dokarmia dzieci mlekiem modyfikowanym bez ich zgody oraz nie udziela pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka. Pacjentki izolowane od swoich dzieci wskazują również, że w dokumentacji medycznej pojawiają się informacje o karmieniu dziecka wyłącznie mlekiem matki, podczas gdy personel szpitala uniemożliwiał im karmienie dziecka własnym pokarmem. Takie działania stanowią nie tylko naruszenie Standardów Opieki Okołoporodowej ale również ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i żądamy ich zaprzestania.

 

IV. Zaprzestanie procederu izolacji noworodków od matek zakażonych COVID-19 i wymuszania na nich podpisania oświadczenia o zgodzie na izolację po przyjęciu do szpitala

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia 29 września 2020 r. (aktualizacja 12 listopada 2020 r.) postępowanie z noworodkiem urodzonym przez matkę zakażoną COVID-19 zależy przede wszystkim od stanu zdrowia matki i jej decyzji. Decyzja powinna być podjęta po udzieleniu informacji o korzyściach i zagrożeniach wynikających zarówno z zachowania kontaktu „skóra do skóry” i stałego przebywania z dzieckiem – co teoretycznie niesie ze sobą możliwość zakażenia noworodka nawet jeżeli stosuje się środki prewencyjne (maska, higiena rąk i piersi) lub izolacji w oddzielnym pomieszczeniu z zachowaniem laktacji, co utrudnia powstanie ważnych dla dalszego rozwoju wzajemnych relacji pomiędzy matką a dzieckiem.

Rutynowe i narzucone przez procedury oddzielania dziecka od matki zaraz po urodzeniu nie spełnia standardów wynikających z zaleceń. Za spełniające zalecenia nie można również uznać procedur, zgodnie z którymi kobiecie po przyjęciu do szpitala sugeruje się podpisanie zgody na izolację dziecka po porodzie oraz przekonywanie ją, 

że to dla jej i dziecka dobra. W takich warunkach, biorąc pod uwagę również towarzyszący kobietom przed porodem strach i stres, nie może ona podjąć w pełni świadomej decyzji odnośnie izolacji dziecka. Personel Szpitala nie respektuje ponadto oświadczeń matek o sprzeciwie wobec izolacji dziecka co stanowi bezpośrednie naruszenie wspomnianych powyżej zaleceń.

Co więcej, takie postępowanie jest sprzeczne z aktualnymi wynikami badań i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. WHO podkreśla, że ryzyko zarażenia noworodka urodzonego przez matkę zakażoną COVID-19 jest niewielkie (przy zachowaniu odpowiednich środków prewencyjnych), mniejsze niż w przypadku przebywania dziecka w oddzielnej sali z innymi dziećmi. WHO wskazuje również, że korzyści z dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie są większe niż potencjalne ryzyko zakażenia.

 

V. Zaprzestania procederu pobierania opłaty w wysokości 50 zł za możliwość obecności partnera przy porodzie

Świadczenia zdrowotne przeprowadzane z poszanowaniem praw pacjenta, w tym prawo do obecności osoby bliskiej w trakcie porodu, nie mogą być uzależniane od wniesienia jakiejkolwiek opłaty. Poród rodzinny jest gwarantowanym świadczeniem zawartym w „koszyku świadczeń” Narodowego Funduszu Zdrowia, zatem w pełni refundowanym przez ubezpieczyciela. Pobieranie przez prowadzony przez Pana Szpital dodatkowej opłaty za możliwość osoby bliskiej w porodzie narusza podstawowe prawa pacjenta jest działaniem dyskryminującymi pacjentki, które z różnych względów nie mogą rzeczonej opłaty ponieść. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ z 8 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadził mechanizm, który umożliwia przekazanie świadczeniodawcom dodatkowych środków finansowych na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym. Środki te powinny być wykorzystane na zorganizowanie i zapewnienie pacjentom świadczeń medycznych w bezpiecznych warunkach, m.in. na środki ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu. Szacowany wzrost wyceny grup dedykowanych porodom wynosi ok. 100 zł.

Praktyka pobierania dodatkowej opłaty za udział osoby bliskiej w porodzie nie ma miejsca w większości szpitali, niezależnie od ich wielkości i stopnia referencyjności. Szpital z powodu udziału osoby bliskiej w porodzie nie ponosi dodatkowych kosztów, nie ma zatem ekonomicznego uzasadnienia dla pobierania opłaty od osób bliskich uczestniczących w porodzie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Fundacja Rodzić po Ludzku wnioskuje o zmianę procedur obowiązujących w Szpitalu, zaprzestanie systemowego naruszania praw pacjentów oraz przeszkolenie pracowników Szpitala w zakresie aktualnych wyników badań medycznych i standardów związanych z opieką nad kobietą i noworodkiem w okresie okołoporodowym. 


Czytaj także: