Rodzice z niemowlakiem i kilkuletnim dzieckiem

Program Rodzina 800 plus

Stan prawny na dzień: 01.02.2024 r.

Celem rządowego programu „Rodzina 800 Plus” jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Zgodnie z założeniami programu, wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu, poza poprawą sytuacji polskich rodzin, ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.

 

Kto może skorzystać z programu „Rodzina 800 plus”?

Prawo do świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 800 plus” będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • własne
 • przysposobione (adoptowane),
 • znajdujące się pod opieką prawną,
 • dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej.

Świadczenie będą mogli pobierać:

 • matka albo ojciec,
 • opiekun faktyczny,
 • opiekun prawny,
 • dyrektor domu pomocy społecznej,
 • rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

–  do czasu ukończenia przez dziecko  18. roku życia.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 800 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują bez względu na dochody rodziny.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas świadczenie przekazywane jest:

 • w formie rzeczowej
 • w formie opłacania usług.

 

W jakich przypadkach nie przysługuje świadczenie „Rodzina 800 plus”?

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy dziecko:

 • jest w związku małżeńskim,
 • znajduje się w placówce zapewniącejj całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą,
 • posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,
 • przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).

 

Od kiedy przysługuje świadczenie „Rodzina 800 plus”?

Wysokość świadczenia wychowawczego uległa podwyższeniu do kwoty 800 zł miesięcznie na dziecko z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego co do zasady jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od momentu jego rozpoczęcia, czyli od 1 czerwca, wnioski należy złożyć w terminie od 1 lutego do 30 czerwca – drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, przez bankowość elektroniczną lub przez portal Emp@tia.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia danego roku, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia „Rodzina 800 plus”?

Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 800 plus” przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu.

Od 1 czerwca 2022 r. ZUS w całości realizuje świadczenie wychowawcze, tj. przyznaje i wypłaca świadczenie – obecnie na  okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. zostanie otwarty 1 lutego 2024 r.

Wnioski do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez Internet.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy wnioski można składać do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • portalu PUE ZUS
 • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
 • bankowości elektronicznej

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wypłatę świadczenia „Rodzina 800 plus”?

Do wniosku o wypłatę świadczenia „Rodzina 800 plus” przygotuj odpowiednie dane oraz niezbędne dokumenty:

 1. dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie wychowawcze,
 2. zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,
 4. zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy, jeśli jesteś rodzicem zastępczym lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 5. decyzję/orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej, jeśli jesteś dyrektorem DPS,
 6. orzeczenie sądu o ustanowieniu Cię opiekunem tymczasowym, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu jesteś opiekunem tymczasowym dziecka, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i składasz wniosek SW-U,
 7. dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i składasz wniosek SW-U.

 

Przejdź na stronę Programu „ Rodzina 800 plus”


Czytaj także: