Ręcę w rękawiczka w geście powitalnym

Podsumowanie spotkania u Rzecznika Praw Pacjenta – 26.10.2020 r.

W poniedziałek 26 października przedstawicieli Fundacji spotkały się się z zespołem Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas niemal dwugodzinnego spotkania poruszono szereg tematów związanych z opieką okołoporodową w Polsce, w kontekście epidemii i procedur z tym związanych.

1.  Zwróciłyśmy uwagę zespołu RPP na problem braku możliwości kontaktu rodziców wcześniaków z dziećmi pozostającymi na oddziałach neonatologicznych (w tej sprawie ostatnio złożyłyśmy petycję do Ministra Zdrowia). Podkreśliłyśmy, że rodzice wcześniaków powinni być traktowani jako część zespołu medycznego, zwróciłyśmy również uwagę na dramatyczną sytuację w CZMP oraz w Poznaniu. Zachęciłyśmy RPP do wypracowania wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Rzecznikiem Praw Dziecka jednolitego stanowiska. Ponadto zasugerowałyśmy, aby wprowadzić odpowiednie zmiany legislacyjne tak, aby zapewnić, że prawa dzieci i ich rodziców będą w tym zakresie przestrzegane.

2. Podniosłyśmy również kwestię, z którą coraz częściej zgłaszają się do nas kobiety. Z Waszych skarg wynika, że w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa COVID-19, matkom odmawia się prawa do zabrania ich nowonarodzonych dzieci do domu z dniem ich wypisu ze szpitala. Dyrektor departamentu prawnego wskazał, że w tym zakresie do biura Rzecznika nie wpłynęły żadne skargi i zobowiązał się przeanalizować sytuację.

3. Rozmawialiśmy o porodach rodzinnych i kangurowaniu po cesarskim cięciu (również przez ojców) w dobie epidemii. Biuro RPP podzieliło stanowisko Fundacji, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (poprzez zagwarantowanie odpowiednich warunków lokalowych) szpitale powinny umożliwiać porody rodzinne oraz kangurowanie. W tym zakresie wciąż aktualne są zalecenia Ministerstwa Zdrowia z kwietnia 2020 r. Jednocześnie przedstawiciele biura RPP podkreślili, że część szpitali nie jest w stanie przeprowadzać porodów rodzinnych zgodnie z wydanymi zaleceniami, a część z nich na podstawie decyzji odpowiednich wojewodów nie może tego robić. W przypadkach gdy przeprowadzenie porodów rodzinnych jest uniemożliwione bez odpowiednich podstaw, RPP może wydać decyzję dotyczącą zbiorowego naruszenia praw pacjenta i działania w tym kierunku są już podejmowane.

4. Podczas spotkania odniosłyśmy się do konieczności zagwarantowania kobietom po poronieniach bądź śmierci nowonarodzonego dziecka opieki i towarzystwa osób bliskich. Podkreśliłyśmy, że jest to niezbędne w celu zapewnienia kobiecie po stracie odpowiedniego wsparcia psychicznego i umożliwienie przeżycia w godny sposób życiowej tragedii. Biuro Rzecznika wskazało, że nie napłynęły do nich żadne skargi związane z takimi sytuacjami, jednocześnie postara się wypracować stanowisko w tym zakresie

5. Na nasz wniosek, biuro Rzecznika Praw Pacjenta obiecało przyjrzeć się sprawie czasowego likwidowania kolejnych oddziałów ginekologiczno-położniczych w związku z przekształcaniem szpitali w placówki jednoimienne. Podkreśliłyśmy, że obecnie szczególnie trudna sytuacja jest we Wrocławiu i okolicach. Przedstawiciele RPP przyznali, że sprawa ta jest im znana i na bieżąco monitorują sytuację.

6. Poruszyłyśmy również problem uzyskiwania przez kobiety różnych (czasami sprzecznych) informacji od pracowników biura RPP. Fundacja wyszła z propozycją przeprowadzenia wspólnego szkolenia dla pracowników biura i Fundacji, tak aby w bardziej efektywny sposób odpowiadać na zapytania i skargi kobiet.

Z rozmowy z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta jasno wynika, że aby mógł on efektywnie bronić praw pacjenta konieczne jest zgłaszanie naruszeń. Jeśli zatem doświadczyłaś nieprawidłowości w trakcie pobytu w szpitalu skorzystaj ze wzoru skargi do Rzecznika Praw Pacjenta dostępnego na naszej stronie internetowej i zgłoś naruszenie!

W spotkaniu uczestniczyli:

ze strony Biura Rzecznika Praw Pacjenta

–   Marzanna Bieńkowska za-ca Dyrektora DDK

–   Paweł Grzesiewski Dyrektor DPR

–   Joanna Niewiadomska – główny specjalista DDK

ze strony Fundacji

–   Joanna Pietrusiewicz – Prezes Fundacji

–   Dominika Kuźnicka – Błaszkowska  – prawniczka Fundacji

Notatkę sporządziła Dominika Kuźnicka – Błaszkowska

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • logo EOG

Czytaj także: