Noworodek na rękach na czarnm tle

Pszczyna

Pszczyna – interweniujemy ws. porodów rodzinnych

Dzialamy na rzecz dostępności do porodów rodzinnych. Podjęłyśmy interwencję wobec Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

 

Warszawa, dn. 9 września 2021 r.

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej dostępności porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (dalej „Szpital”).

Fakt, że porody z osobą towarzyszącą zostały wznowione w dniu 16 sierpnia br. w wyżej wyszczególnionej jednostce leczniczej, stanowi bardzo dobrą wiadomość dla kobiet z Pszczyny i okolic.

Jednakże warunki przyjęte na Państwa stronie internetowej przedstawione w Aktualnościach „Porody rodzinne w naszym szpitalu” (dalej „Zasady”) oznaczają niestety, iż porody rodzinne stają się bardziej przywilejem dla osób zaszczepionych/ozdrowieńców oraz zamożnych, a nie faktycznym otwarciem Szpitala na umożliwianie wszystkim osobom towarzyszącym wspierania kobiet w czasie porodu. Brzmienie pkt 4 Zasad nakłada bowiem obowiązek przeprowadzenia osobom towarzyszącym na własny koszt testu w kierunku obec¬ności anty¬genu Covid19 ważnego do 72h od momentu pobra¬nia wymazu.

Część rodzących pacjentek zostaje tym samym pozbawianych lub zostaje im bardzo utrudnione korzystanie z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie przez Szpital restrykcji testowania osób towarzyszących obwarowanych dodatkowo obowiązkiem poniesienia przez nie z tego tytułu kosztów związanych z przeprowadzeniem testu. Zgodnie z informacją ujawnioną na portalu społecznościowym Facebook Szpitala koszt ten wynosił 150 zł, a następnie został zastąpiony poprzez aktualizację wpisu w dniu 28 sierpnia br. brzmieniem, iż „można wykonać go w naszym laboratorium za dodatkową opłatą” bez wskazywania konkretnej kwoty.

Zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, opublikowane w dniu 15 lipca 2020 r., w jasny sposób wskazują, iż warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu nie jest bycie zaszczepionym czy ozdrowieńcem, jak również wykonywanie testów, a jedynie wypełnienie w trakcie porodu ankiety epidemiologicznej, która w Szpitalu także jest przeprowadzana. Wymóg posiadania aktualnego testu u osoby towarzszącej widniał we wcześniejszych zaleceniach konsultantów. Po interwencji Fundacji Rodzić po Ludzku, która uznała ten zapis za niezgodny z prawem zalecenia uległy zmianie i wspomniany wymóg został usunięty. Konsekwencją kolejnej interwencji Fundacji było stworzenie zakładki na stronie www Ministerstwa Zdrowia „Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii” i  jednoznaczne wskazanie przez ministerstwo, iż „Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno mieć miejsca.”

Powyższe stanowisko stanowi kontynuacje podjętej decyzji przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie porodów rodzinnych i nie zmieniło się od połowy zeszłego roku, a mianowicie, jak czytamy w piśmie sygnowanym przez Sekretarza Stanu Pana Waldemara Krasko do Rzecznika Praw Obywatelskich – pismo w załączeniu – „W powyższych zaleceniach zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz uaktualniono ankietę epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca rodzącej, będzie mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu.” W powyższej sprawie wypowiedział się także NFZ wskazując, iż „Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje za nieuzasadnione żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące.” (źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mz-rpo-test-na-covid-nie-jest-warunkiem-udzialu-w-porodzie-rodzinnym).

Rzecznik Praw Pacjenta także zajął stanowisko w sprawie podejmując interwencje w szpitalach, które wprowadziły odgórny nakaz posiadania wyników testów w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2 przez osoby towarzyszące przy porodzie rodzinnym wprost wskazując, że stanowi to praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów poprzez ograniczenie prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto, pragnę wskazać, iż w przypadku wydania przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji o uznaniu praktyki Szpitala w zakresie testowania za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, niepodjęcie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych określonych działań powoduje, że Rzecznik Praw Pacjenta nakłada w drodze decyzji zgodnie z art. 68  u.p.p. karę pieniężną do wysokości  500 000 złotych.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana o podjęcie natychmiastowej interwencji  w zakresie faktycznej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu porodów rodzinnych w Szpitalu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

  • logo EOG

Czytaj także: