Dokumentacja medyczna

Prawo do dokumentacji medycznej

Stan prawny na dzień: 1.01.2023 r.

Prowadzenie dokumentacji medycznej przez szpital stanowi jedno z instytucjonalnych gwarancji i praw. Jest ono bowiem nierozłącznie związane z jakością i bezpieczeństwem świadczeń oferowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mają prawo dostępu do dokumentacji na swój wniosek. Przy czym nie jest konieczne podawanie celu/przyczyny takiego wniosku. Dokumentację medyczną prowadzi się także w formie elektronicznej.

 

Dokumentacja medyczna dzieli się na:

  • indywidualną, odnoszącą się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych zakładu,
  • zbiorczą, odnoszącą się do ogółu pacjentów, korzystających ze świadczeń zakładu,  prowadzona jest w formie ksiąg, rejestrów, formularzy lub kartotek

 

Z kolei dokumentacja indywidualna dzieli się na:

  • dokumentację zewnętrzną, przeznaczoną dla pacjentów – stanowią ją np. różnego rodzaju skierowania na badania
  • wewnętrzną, przeznaczoną dla potrzeb zakładu, np. historia choroby

Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej odnosi się zarówno do dokumentacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – np. szpital, przychodnia, lekarz prowadzący indywidualną praktykę – na każdy wniosek pacjenta ma obowiązek udostępnić jego indywidualną dokumentację wewnętrzną.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • na informatycznym nośniku danych lub
  • skanu 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w powyższych formach po raz pierwszy.

Prawo pacjenta do bycia poinformowanym o stanie jego zdrowia, o każdym przeprowadzanym zabiegu, o podaniu leku i innych czynnościach podczas pobytu w szpitalu wynika z konstytucyjnego prawa jednostki do stanowienia o sobie oraz do ochrony jej integralności. Zobacz również nasz artykuł „Prawo do informacji”

Jakie przepisy prawa mówią o prawie do wglądu w dokumentację?

  1. Art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nakłada on na  podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentowi,  jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, na jego wniosek.
  2. Art. 18 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz art. 41 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowią o prawie do wglądu w dokumentację medyczną.
  3. Art. 23 – 30a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania określają szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej.

 

PAMIĘTAJ!

Poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu jest przestępstwem (art. 271 Kodeksu karnego). Jeśli zatem uważasz, że dokumentacja medyczna Twoja lub Twojego dziecka została sfałszowana, możesz zgłosić zawiadomienie do prokuratury.

Tutaj możesz dowiedzieć się jak zgłosić urodzenie dziecka w urzędzie stanu cywilnego.

 


Czytaj także: