Stopy noworodka

Becikowe

Stan prawny na dzień: 10.12.2021 r.

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”.

 

Warunkiem jego uzyskania jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto.

Dochód ustala się tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

 

Becikowe może uzyskać:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

 

Jednorazową zapomogę możesz uzyskać, gdy:

 • dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,
 • matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, przysposabiających.
 • jeśli samotnie wychowujesz dziecko. Jednakże, tylko gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

 

Pamiętaj! Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wniosek możesz złożyć przez internet, we właściwym urzędzie lub listownie.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Wypełniony wniosek o becikowe;
 2. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 3. Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia);
 4. Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia);
 5. Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie) – dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (oryginał) potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu
 7. Oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego,
 8. Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).

 

Więcej informacji na temat wymaganych do uzyskania becikowego dokumentów możesz uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie, w której mieszkasz.


Czytaj także: