Mama z dziećmi patrzą w laptopa

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Stan prawny na dzień: 10.12.2021 r.

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO?

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również – w szczególnych sytuacjach – uprawnione do specjalnych dodatków. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Przejdź do spisu dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku

 

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI Z TYTUŁU:

 

A.    URODZENIA DZIECKA (TZW. BECIKOWE)

Becikowe przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Warunkiem jego otrzymania jest pozostawanie matki pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Okoliczność tą powinien potwierdzić lekarz lub położna.

 

B.    OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Przysługuje on osobom uprawnionym do urlopu wychowawczego, w wysokości 400 zł miesięcznie. Nie dłużej jednak niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych; 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowała przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • podjęła lub kontynuuje pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
  • gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej;
  • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

C.    SAMOTNEGO WYCHOWYWANIE DZIECKA

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego (w stopniu znacznym) kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.

 

D.    WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

E.    KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek wynosi miesięcznie: 90 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek ten przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem niepełnosprawnego dziecka w wieku: do ukończenia 16 roku życia (niepełnosprawność w stopniu lekkim),  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia (niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym albo znacznym).

 

F.    ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko. Może być przeznaczony na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do 31 października. Wniosek złożony po terminie nie jest rozpatrywany.

 

G.    PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Przysługuje on: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, niepełnosprawnej – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


Czytaj także: