Mama z dziecmi na ławeczce siedząca tyłem

Zasiłek rodzinny

Stan prawny na dzień: 22.03.2022 r.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka oraz osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców)

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  1. 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  3. 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Albo 24 roku życia – jeżeli kontynuuje naukę w szkole i jest niepełnosprawny (umiarkowanie albo znacznie).

Osobie uczącej się zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko;
  • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za granicą.

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym albo znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Przejdź do spisu dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych określa wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Przejdź do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


Czytaj także: