Mama z dzieckiem pracująca przy komputerze

Urlop macierzyński – czy możesz jednocześnie pracować?

Stan prawny na dzień: 14.12.2021 r.

Chcesz jednocześnie wychowywać dziecko i pracować? Masz taką możliwość ale dopiero, gdy zakończy się urlop macierzyński.

Kobieta, która przed urodzeniem dziecka zatrudniona była na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego, po urodzenia dziecka może podjąć pracę na etacie u tego samego pracodawcy. Jednakże dopiero po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Praca u tego samego pracodawcy możliwa jest dopiero w okresie urlopu rodzicielskiego, w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu.

Uzyskiwane z takiej pracy dochody proporcjonalnie pomniejszają wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Pamiętaj! Aby podjąć pracę musisz złożyć do pracodawcy pisemny wniosek  \w terminie nie krótszym niż 21 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu. Wydłużenie urlopu następuje proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

  • 64 tygodni – w przypadku w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 68 tygodni – w przypadku  urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem np. przez 8 tygodni, to wykorzysta w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Jego urlop wydłuży się więc o dodatkowe 4 tygodnie, które nie będą łączone z pracą.

We wniosku należy określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o przyczynie nieuwzględnienia jego wniosku.

Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim może pracować na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Nie wpływa to na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Nie ma tu limitu zarobków.

Ważne! W okresie łączenia urlopu macierzyńskiego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej należy opłacać składkę zdrowotną. Nie trzeba jednak opłacać pozostałych składek ZUS.


Czytaj także: