Mały chłopiec na rękach u mamy

Urlop wychowawczy

Stan prawny na dzień: 30.06.2022 r.

Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.

Udzielany jest do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia dziecka.

Urlop udzielany jest w nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o jego udzielenie.

W ramach 36 miesięcznego wymiaru urlopu, 1 miesiąc przeznaczony jest wyłącznie dla drugiego rodzica.

Tata przebywa na urlopie 35 miesięcy, a mama 1 miesiąc lub odwrotnie. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. W przypadku wykorzystania uprawnienia przez jednego z rodziców lub opiekunów, urlop może trwać co najwyżej 35 miesięcy. W taki sam sposób określono wymiar urlopu w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Od tej reguły jest odstępstwo. Rodzic będzie mógł samodzielnie wykorzystać 36 miesięcy urlopu, jeśli drugi z rodziców:

  • nie żyje
  • nie przysługuje mu władza rodzicielska,
  • został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • uległa ona wobec niego ograniczeniu lub zawieszeniu.

Odnosi się to także do pracownika będącego jedynym opiekunem dziecka.

Rodzice mogą jednocześnie korzystać z całego urlopu wychowawczego. Zmienia to czas jego trwania dla każdego z nich. Jeżeli opiekują się dzieckiem w tym samym czasie, urlop trwa maksymalnie 18 miesięcy.

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika.

Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Do wniosku dołącza się dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. 2015 poz. 2243).

Przejdź do treści Rozporządzenia

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Należy złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Może podjąć także inną działalność, a także naukę lub szkolenie. Oczywiście jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  1. udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
  2. obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

 


Czytaj także: